OGŁOSZENIE O NABORZE

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 2 Mistrzostwa Sportowego im. Wojciecha Korfantego w Żorach w roku szkolnym 2016/2017
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

• 1 A – klasa artystyczno – dziennikarska
• 1 B – klasa językowa ( z poszerzonym językiem angielskim )
• 1 C – klasa matematyczno – przyrodnicza
• 1 D – klasa ogólna
• 1 E – klasa sportowa ( siatkówka dziewcząt i chłopców )
• 1 F – klasa ogólna

Nabór kandydatów z obwodu szkoły:
Uczniowie klas VI zamieszkali w obwodzie szkoły zobowiązani są dostarczyć kartę zgłoszenia i deklarację wyboru klasy do sekretariatu szkoły do dnia 29 kwietnia 2016r.

Kartę zgłoszenia, wniosek o przyjęcie i deklaracja o wyborze klasy

Nabór kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:
O przyjęcie do klasy I ubiegać się mogą ponadto niepełnoletni absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem szkoły pod warunkiem, że szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami i ogłosi rekrutację. wzór do pobrania

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

1. Od 6 maja do 10 czerwca 2016 r. – składanie  deklaracji wyboru klasy  i wniosków o przyjęcie do klas pierwszych gimnazjum ogólnodostępnego,
2. Od 6 maja do 20 maja 2016 r. – składanie wniosków wraz z dokumentacją o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej,
3. 30 – 31 maja 2016 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy do klasy sportowej,
4. 6 czerwca 2016 r. – ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej (dot. Kandydatów do klasy sportowej),
5. 28 czerwca 2016 r. – dostarczanie przez kandydata do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,
6. 15 lipca 2016 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły,
7. Od 15 lipca do 20 lipca 2016 r. – potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do naszego gimnazjum i dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu  o ile nie zostały złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji),
8. 22 lipca 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Dokumenty kandydata ubiegającego się o przyjęcie do gimnazjum: 
– karta zgłoszenia do gimnazjum
– deklaracja wybory klasy

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - 28 czerwca 2016
– zaświadczenie o wynikach sprawdzianu – 28 czerwca 2016
– 2 podpisane na odwrocie zdjęcia (dostarczyć po przyjęciu)